top

waarom
spoedhag

waarom
moeilijk doen
als het
samen kan

Loesje

Waarom is de SpoedHAG opgericht?

De expertgroep is dé gesprekspartner als het gaat om spoedzorg in de eerste lijn. Voor ons staat de patiënt centraal, wij kennen de spoedvragen én de gehele spoedketen.
lees verder

De leden hebben ieder hun eigen expertise en competenties. Een hulpvraag aan de expertgroep kan dus rekenen op kennis, kundigheid en ervaring.

Vergrijzing, en de vaker gevoelde spoed bij medische problematiek vergroten de spoedzorgvraag, ook in de eerste lijn. Nu wordt niet altijd de juiste zorg op de juiste plaats geboden. Daarvoor is betere samenwerkig met de ketenpartners nodig, en ook:
- een uniform landelijk beleid
- een goede organisatie
- expertise: kwaliteitsbeleid en afstemming van zorg.
Met de expertgroep is een stevig huisartsgeneeskundig orgaan binnen de spoedzorg ontstaan.

Onze ambities

Wij nemen het voortouw om de spoedzorg zo efficiënt mogelijk in de eerste lijn te beleggen.
Welke ambities hebben we?
lees verder

Onafhankelijk onderwijs


We ontwikkelen (na-)scholingsprogramma’s rondom spoedzorg en voeren deze uit. Dat levert onder andere goed en uniform opgeleide huisartsen op.

Advies en begeleiding

Gevraagd en ongevraagd adviseren we collega huisartsen (lokaal) over de organisatie en inhoud van spoedzorg.
We helpen collega huisartsen om hun spoedzorg te verbeteren en begeleiden hen bij spoedgerelateerde verbeterplannen (lokaal en regionaal).
Gevraagd en ongevraagd adviseren we onze eigen beroepsorganisaties, ketenpartners, zorgverzekeraars en VWS over innovaties binnen de spoedzorg (regionaal en landelijk).

Beleid en organisatie


Wij hebben kennis en ervaring op het gebied van implementatie van zorgprojecten, zorginnovatie en beleids- en beheersmatige taken. Deze kennis en ervaring zetten we daar waar nodig in. Daarnaast ontwikkelen en toetsen we de visie op hoe de organisatie van spoedzorg in de eerstelijn eruit moet zien. Onze focus ligt op de inhoud: kwaliteitsontwikkeling, verbeter- en innovatieprojecten.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek organiseren we op een slimme en efficiënte manier. Allereerst onderzoeken we (inter-)nationaal in zowel de eerste als de tweede lijn wat de nieuwste inzichten en bewezen successen zijn op het gebied van spoedzorg. Vervolgens inventariseren en signaleren we eventuele hiaten en verrichten we zelf of stimuleren daar onderzoek naar. Daar waar nodig vertalen we de hiaten waar wetenschappelijke afdelingen / instituten onderzoek naar kunnen doen. Tot slot vertalen we de wetenschappelijk bewijzen naar de 1e lijn.

Vertegenwoordiging

Met de expertgroep vertegenwoordigen we de huisarts op diverse niveau’s bij spoedgerelateerde onderwerpen. Dit in nationale en regionale gremia en de werkgroepen die daarmee samenhangen. Daarbij blijven wij onafhankelijk, maar houden daarin wel de dialoog met de beroepsorganisaties.

Onze beloften aan de verschillende partners en stakeholders

lees verder

Huisarts

Wij voorzien u van adequate kennis over spoedzorg. Dat draagt bij aan een positieve beleving van de patiënt. Daarnaast kunnen we u helpen om uw zorg effectiever te organiseren. Dat levert tijd op en maakt de druk meer aanvaardbaar.

Specialist, ziekenhuis, ambulance, SEH

Een goede samenwerking in de keten staat voorop: een adequate overdracht vanuit de huisarts is cruciaal; ze moeten kunnen vertrouwen op de kennis en kunde van de huisarts. Ze hebben behoefte aan een uniforme werkwijze en volwaardig partnerschap in de spoedzorgketen.

Wij zorgen ervoor dat u kunt doen waarin u gespecialiseerd bent: het verlenen van adequate spoedzorg. Wij zijn de verbindende schakel tussen u en de huisarts; we spreken beide talen. Met onze kennis van de inhoud, onze visie op slimme organisatie van de spoedzorg én een stevig netwerk, zorgen we ervoor dat u uw werk optimaal kunt uitvoeren.

Koepelorganisaties LHV en NHG

Wij voorzien u van de cruciale input voor een gefundeerde visie op de organisatie van de spoedzorg.
De koepelorganisaties zoals LHV en NHG hebben baat bij een kwalitatief sterke en gedragen visie op spoedzorg. Wij voorzien u van de cruciale input hiervoor.
Onze expertise is gebaseerd op én getoetst aan de praktijk. Daardoor is onze visie actueel en adequaat. Bovendien is onze visie geënt op de dagelijkse praktijk en daaraan getoetst. Dat zorgt voor zoveel mogelijk draagvlak van de achterban.

VWS

Voor VWS staat doelmatige, rechtmatige en kwalitatief goede zorg voorop. VWS heeft een verantwoording af te leggen over de verdeling van overheidsgelden waarbij het belang van de patiënt voorop staat.
In 2025 is de spoedzorg in de eerste lijn belegd. Op deze manier dragen we eraan bij dat er niet meer spoedzorgkosten worden gemaakt dan noodzakelijk.

Ziektekostenverzekeraars

Ziektekostenverzekeraars werken aan optimale cliënttevredenheid tegen zo laag mogelijke kosten. Dat betekent dat zij de cliënt zoveel mogelijk negatieve financiële verrassingen willen besparen om zo te werken aan een goede klantbeleving en reputatie.
In 2025 is de spoedzorg in de eerste lijn belegd. Dat waarborgt de juiste zorg tegen een juist tarief op de juiste plek, tegen zo laag mogelijke kosten.

Onderwijsinstellingen (universiteiten, HON, SBOH, Schola Medica)

Onderwijsinstellingen willen actueel, adequaat onderwijs aanbieden aan de aio’s, huisartsen in opleiding en studenten. Het beoogd effect is een tevreden en bekwame instromer in het werkveld. Dat draagt positief bij aan de reputatie van de onderwijsinstelling.
Wij zijn de experts als het gaat om spoedzorg. Als partner voorzien wij u graag van advies of wetenschappelijk onderwijs over spoedzorg.

Ineen / HAP

U gelooft in de kracht van samenwerking in de eerste lijn. Soepele samenwerking is cruciaal voor goede zorgverlening.
Net als u hebben ook wij onze sporen inmiddels verdiend in de spoedzorg. Graag denken we met u mee om ons gezamenlijke doel te realiseren.